Pozvánka na VČS 2024 (16.2 - 18.2)
admin admin
16.01.2024
696x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:


Obvod č. I - Staré mesto - 16.2.2024  (piatok) o 15:30

Obvod č. IV - Juh - 17.2.2024 (sobota) o 08:00

Obvod č. V - Mlynský náhon - 17.2.2024 (sobota) o 13:30

Obvod č. II - Nové mesto - 18.2.2024 (nedeľa) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 18.2.2024 (nedeľa) o 13:30


Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2023

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2024

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2023

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2023

8. správa rybárskej stráže za rok 2023

9. správa kontrolnej komisie za rok 2023

10. správa o činnosti a hospodárení MsO Košice za rok 2023

11. rôzne

12. voľba delegátov na MK 2024

13. správa návrhovej komisie

14. záver


Petrov Zdar