Pozvánka na VČS 2023 (17.2 - 19.2)
admin admin
21.01.2023
837x

Vážení členovia rybárskej obce,


pozývame Vás na výročné členské schôdze, ktoré sa uskutočnia v "Rybodome" na Vodnej č. 1 podľa obvodov a to:


Obvod č. I - Staré mesto - 17.2.2023  (piatok) o 15:30

Obvod č. II - Nové mesto - 18.2.2023 (sobota) o 8:00

Obvod č. III - Furča - 18.2.2023 (sobota) o 13:30

Obvod č. IV - Juh - 19.2.2023 (nedeľa) o 08:00

Obvod č. V - Mlynský náhon - 19.2.2023 (nedeľa) o 13:30


Na legitimáciu členstva si prosím doneste členský preukaz..


Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti obvodnej organizácie za rok 2022

5. plán práce obvodnej organizácie na rok 2023

6. správa zarybňovacej komisie za rok 2022

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2022

8. správa rybárskej stráže za rok 2022

9. správa kontrolnej komisie za rok 2022

10. správa o činnosti a hospodárení MsO Košice za rok 2022

11. rôzne

12. voľba delegátov na MK 2023

13. správa návrhovej komisie

14. záver


Petrov Zdar