Oznam
Hospodár ObO 1
26.08.2019
1274x

O Z N A M

 

 

     Výbor MsO SRZ Košice v zmysle Volebného poriadku SRZ  č.: 2495/751/17-Sekr. čl. IV a Metodického pokynu Rady SRZ pre konanie mimoriadnych členských schôdzí a mimoriadnych mestských konferencií čl. 1 oznamuje svojim členom možnosť podať návrhy na kandidátov na delegátov na mimoriadnu mestskú konferenciu a kandidátov na delegátov mimoriadneho Snemu  SRZ.  

 

Návrhy je možné podať najneskoršie  do 13.septembra 2019  16.00 hod.

 

     Návrhy je možné podať poštou doporučene s doručenkou na adresu : výbor MsO SRZ Vodná 1,  040 01 Košice, tak aby boli doručené najneskoršie do stanoveného termínu. Obálku je nutné označiť  nápisom : „  NÁVRH KANDIDÁTA „   Návrhy je možné doručiť aj osobne na výbor MsO, v takomto prípade je nutné termín prevzatia návrhu dohodnúť telefonicky č.t.:  055/62 200 13

 

     Na návrhy doručené výboru po stanovenom termíne sa neprihliada. Návrhy nie je možné doručiť elektronickou poštou.

 

Povinné náležitosti návrhu :  

 

a)  meno a priezvisko, titul kandidáta,

b)  trvalé bydlisko,

c)  vek,

d)  funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný ( delegát na mimoriadnu mestskú

      konferenciu, delegát na mimoriadny Snem SRZ),

e)   pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,

f)   doba členstva v SRZ,

g)  doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,

h)  druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,

i)    udelené vyznamenania a

j)   krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie  funkcie

k)  miesto a dátum vyhotovenia návrhu,

l)   meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby

      kandidáta do orgánu ZO SRZ,

m) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta za delegáta  potvrdený jeho podpisom.

 

 

Návrh sa podáva na formalizovanom tlačive uvedenom v prílohe.

 

 

Prílohy : návrh kandidáta na delegáta mimoriadnej mestskej konferencie

                návrh kandidáta na delegáta mimoriadneho snemu SRZ