Mestská Konferencia 5.2.2022
admin admin
19.01.2022
962x

Vážení zvolení delegáti na mestskú konferenciu,

  

pozývame Vás na mestskú konferenciu MsO SRZ Košice v roku 2022, ktorá sa uskutočí 5.2.2022 o 10:00 v "Rybodome" na Vodnej č. 1 s nasledovným programom a to:


1)     Otvorenie

2)     Voľba predsedníctva a  pracovných komisií - mandátová, volebná, návrhová

3)     Správa mandátovej komisie

4)     Kontrola plnenia uznesení od predchádzajúcej MK

5)     Správa zarybňovacej komisie sa rok 2021

6)     Správa disciplinárnej komisie za rok 2021

7)     Správa rybárskej stráže za rok 2021

8)     Správa kontrolnej komisie za rok 2021

9)     Výročná správa MsO SRZ Košice za rok 2021

10) Plán práce MsO SRZ Košice na rok 2022

11) Rôzne

12) Voľba členov mestského výboru, kontrolnej komisie a zástupcov MsO SRZ na Snem SRZ

13) Správa návrhovej komisie

14) Záver


Postupne budeme dopĺňať materiály ku konferencii a to:

1. zvolení delegáti - zverejnení v samostatnom príspevku na webstránke

2. program konferencie - návrh programu zverejnený vyššie

3. kontrola plnenia uznesení

4. Správa zarybňovacej komisie za rok 2021

5. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2021

6. Správa Rybárskej stráže za rok 2021

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2021

8. Výročná správa organizácie za rok 2021

9. Plán práce organizácie na rok 2022