Mestská Konferencia 2022 - podanie kandidátok
admin admin
19.01.2022
504x

OZNAM

Výbor MsO SRZ Košice v zmysle Volebného poriadku SRZ č. 949/68/21- Sekr. čl. IV oznamujeme svojim členom možnosť podať návrhy kandidátov:

1. za členov výboru MsO SRZ na nasledujúce volebné obdobie  

2. za členov kontrolnej komisie MsO SRZ Košice

3. za delegátov na Snem SRZ


Návrhy je možné podať najneskoršie v termíne  do 26.1.2022


Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbor MsO SRZ Košice, alebo prostredníctvom poštovej prepravy ( na adresu MsO SRZ ul. Vodná č.1, 040 01 Košice) alebo elektronicky na adresu MsO SRZ Košice vybor@msokosice.sk. V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor MsO SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada.


Návrhy  sa podávajú na formalizovanom tlačive uvedenom v prílohe. V prípade kandidatúry za člena výboru MsO , člena kontrolnej komisie  MsO SRZ Košice a delegáta na Snem SRZ za MsO SRZ Košice musia byť kandidátky vypísané osobitne.


Petrov Zdar.


Súbory na stiahnutie: