Mestská Konferencia 18.3.2023
admin admin
27.02.2023
742x

Vážení zvolení delegáti na mestskú konferenciu,

  

pozývame Vás na mestskú konferenciu MsO SRZ Košice v roku 2022, ktorá sa uskutočí 18.3.2023 o 10:00 v "Rybodome" na Vodnej č. 1 s nasledovným programom a to:

1)     Otvorenie

2)     Voľba predsedníctva a  pracovných komisií - mandátová, návrhová

3)     Správa mandátovej komisie

4)     Kontrola plnenia uznesení od predchádzajúcej MK

5)     Správa zarybňovacej komisie sa rok 2022

6)     Správa disciplinárnej komisie za rok 2022

7)     Správa rybárskej stráže za rok 2022

8)     Správa kontrolnej komisie za rok 2022

9)     Výročná správa Občianského združenia SRZ MsO Košice za rok 2022

10)  Plán práce MsO SRZ Košice na rok 2023

11)   Rôzne

12)   Správa návrhovej komisie

13)   Záver


V prílohe: materiály k jednotlivým bodom